Ułóż smoka
Adres

Filia nr 36,
Biblioteka Miejska w Łodzi
ul Wróblewskiego 67
tel. 42 688-31-30
mapa

wait
wait

PostHeaderIcon "Ilustracja literacka, czyli kadr z ulubionej książki"- ogłaszamy konkurs

konkurs- książka Z racji zbliżającego się końca kolejnego  roku naszej wspólnej przygody czytelniczej zapraszamy wszystkich czytelników do pracy twórczej- pokażcie nam drodzy czytelnicy które pozycje w tym roku wywarły na was największe wrażenie. Najbardziej wartościowa, najzabawniejsza, a może taka która zapadła głęboko w pamięć i stała się niemą przyjaciółką? Pokażcie nam za pomocą dowolnej techniki plastycznej symbol, kadr, nieuchwytny obraz, z którym kojarzy się wamKonkurs- biblioteka zaprasza! wybrany tytuł. Zapraszamy też tych najmłodszych, dopiero początkujących czytelników, by dali upust wyobraźni. Która baśń, bajeczka, opowiastka czytana przez mamę, ciocię czy dziadka najbardziej się wam się podobała? Na zgłoszenia czekamy od 15.11.2016 do 15.12.2016. Powodzenia!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY- czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, Filii nr 2

 

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Polesie, Filia nr 2 mieszcząca się przy ul. Wróblewskiego 67 w Łodzi.
 2. Konkurs rozpoczyna się 15-go listopada 2016 r. i będzie trwać do 15 grudnia 2016 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Ilustracja literacka, czyli kadr z ulubionej książki”.
 4. W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 5 do 13 lat

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy złożyć osobiście bądź za pośrednictwem opiekuna prawnego pracownikowi Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie, Filii nr 2 przy ul. Wróblewskiego 67 do dnia 15-go grudnia 2016 roku.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną, wykonaną własnoręcznie w dowolnej technice, w formacie nie mniejszym niż A5. Temat pracy: „Ilustracja literacka, czyli kadr z ulubionej książki”.
 3. Każdy z uczestników może przekazać dowolną liczbę prac, nie może być jednak przyznana nagroda za więcej niż jedną z nich. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 4. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły/przedszkola/żłobka. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
 5. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 6. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora w składzie:

Przewodnicząca: mgr Magdalena Śliwińska; członkowie: mgr Kamila Łajszczak, mgr Sylwia Kościukiewicz,

spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.

 1. Kryterium oceny prac będzie: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców za pośrednictwem strony internetowej http://blogi.mbplp.lodz.pl/filia2/
 3. Nagrodą główną w konkursie jest Nagroda książkowa- niespodzianka.
 4. Dodatkowo przyznane będą nagrody za drugie i trzecie miejsca. Nagrodami będą: książki dla dzieci i młodzieży, drobne upominki-niespodzianki.
 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych wyróżnień.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy podczas wystawy w holu Zespołu Bibliotek im. Jana Augustyniaka mieszczących się przy ul. Wróblewskiego 67 w Łodzi oraz na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 3. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej http://blogi.mbplp.lodz.pl/filia2/ oraz u bibliotekarzy  w „Bibliotece Pod Smokiem” – Miejska Biblioteka Publiczna Łódź- Polesie, Filia nr 2, ul. Wróblewskiego 67

Organizator zastrzega sobie prawo do:

zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu, nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac oraz rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

—————————————————————————————

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych:

„Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska autora pracy
w związku z udziałem w konkursie plastycznym organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź- Polesie, Filia nr 2, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych umieszczonych w zgłoszeniu, w zakresie prowadzenia i realizacji konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy dobrowolności podania danych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich poprawiania”

 

…………………………………………………………
data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy

—————————————————————————————

 

Zgoda opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na udział w konkursie
i rozpowszechnianie przesłanej pracy:

 

„Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………* w konkursie plastycznym organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź-Polesie, Filia nr 2 oraz wykorzystanie nadesłanej pracy na potrzeby konkursu oraz wystawy zorganizowanej po jego zakończeniu.

 

………………………………………………………….
data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy

*imię i nazwisko autora pracy

—————————————————————————————

 

Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem konkursu plastycznego organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną Łódź- Polesie, Filia nr 2 oraz akceptuję jego warunki.

 

…………………………………………………..
data i czytelny podpis opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy

Łódź, dn. 14.11.2016

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Odwiedź nas na Facebooku
Archiwum