HPIM1854-crop HPIM1870-crop

Biblioteka Miejska w Łodzi Filia nr 23 im. Katarzyny Kobro dawna Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie Filia nr 3 zlokalizowana na terenie zabytkowego osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego jest trzecią uruchomioną po wojnie placówką. Nieprzerwanie funkcjonuje od 12 października 1945 r. Początkowo mieściła się przy ul. Srebrzyńskiej 103. Księgozbiór biblioteczny liczył wówczas 1584 woluminy. W 1956 r. bibliotekę przeniesiono na ul. Feliksa Perla 2 do drewnianego baraku. W tym samym roku biblioteka przeszła pod bezpośrednie kierownictwo Dzielnicowej Biblioteki Publicznej Łódź-Polesie. W 1966 r. po remoncie oddano do użytku lokal sąsiadujący, dzięki czemu biblioteka powiększyła się o dwa dodatkowe pomieszczenia: czytelnię i klub czytelniczy.

foto6-crop  foto10-crop

Od kwietnia 1971r. placówkę przeniesiono na ul. Feliksa Perla 9. Nowy lokal mniejszy od poprzedniego powiększono po remoncie w 1972 r. Biblioteka zyskała dodatkowe 70 m². Lokal wyremontowano, wyburzono piece kaflowe i zainstalowano centralne ogrzewanie. Do końca 1975 r. dzieliła pomieszczenia z 1 Rejonową Biblioteką Publiczną dla Młodzieży. Po jej przeniesieniu natychmiast rozpoczęto organizację Oddziału dla Dzieci i Młodzieży, który działał do 1996 r. Po zlikwidowaniu Oddziału księgozbiór dziecięcy pozostał w wydzielonym miejscu i dalszym ciągu służy dzieciom oraz młodzieży do nauki i przyjemności czytania. W latach 90-tych nastąpiło znaczne pogorszenie sytuacji finansowej biblioteki. W 1992 r. podnajęto jedno pomieszczenie na działalność Biura Rachunkowego. Po remoncie w 1995 r. i postawieniu ścianki działowej podnajęto jeszcze dodatkową powierzchnię na funkcjonujące już biuro. 12 października 1995 r. w Teatrze im. Stefana Jaracza odbył się jubileusz 50-lecia biblioteki. Z tej okazji 3 Rejonowa Biblioteka Publiczna dla Dorosłych uhonorowana została medalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

foto16-crop foto17-crop foto27-crop

Od listopada 2000 r. zmieniona została nazwa instytucji na Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Polesie Filia nr 3. W 2001 r. rozpoczęto prace mające na celu wprowadzenie opisów książek oraz danych czytelników do bazy komputerowej. Od stycznia 2002 r. uruchomiono proces komputerowej rejestracji czytelników i wypożyczeń bibliotecznych co znacznie usprawniło pracę i pozwoliło na dokładniejsze udzielanie informacji o zbiorach bibliotecznych. W 2008 r. po rozwiązaniu umowy z podnajmującym pomieszczenia Biurem Rachunkowym wykonano kompleksowy remont placówki. Po zburzeniu ścianek kartonowo-gipsowych i wydzieleniu obwodów elektrycznych powstała nowoczesna pracownia komputerowa. Bibliotekę doposażono w nowe meble, wykładziny oraz sprzęt komputerowy. Obecnie powierzchnia pomieszczeń bibliotecznych wynosi łącznie 136 m².

HPIM1564-cropHPIM1570

W lutym 2012 r. Rada Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego wystąpiła z propozycją nadania bibliotece imienia Katarzyny Kobro, rzeźbiarki i awangardowej artystki. Uroczystość nadania imienia oraz odsłonięcie pamiątkowej tablicy miało miejsce w dniu 12 grudnia 2013 r.

DSCF4609-crop

Organizatorką i pierwszą kierowniczką biblioteki była Jadwiga Gucowa. Kolejnymi kierowniczkami placówki były: Maria Jóźwicka, Irena Drezner, Krystyna Romanowska, Czesława Gąsek-Musolf, Zofia Zajdel, Halina Pągowska, Dorota Tarnowska, Agnieszka Sobolewska. Obecnie funkcję kierownika sprawuje Ewa Dybała.

Działalność kulturalno-oświatowa w pierwszych latach po wojnie była bardzo skromna i ograniczała się wyłącznie do wystaw i pogadanek.

foto13-crop foto12-crop

Dopiero od końca lat 50-tych systematycznie odbywały się odczyty naukowe z różnych dziedzin wiedzy, konkursy, zgaduj-zgadule, lekcje języków obcych z płyt, wyświetlano filmy popularnonaukowe. Cyklicznie odbywały się wystawy artystyczne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy recytatorskie.

foto15-crop foto11-crop

W 1957 r. powstało Koło Przyjaciół Biblioteki. Działalność członków Koła niewątpliwie przyczyniła się do popularyzacji książki i krzewienia kultury. Na spotkania z czytelnikami zapraszano pisarzy, aktorów, pracowników naukowych i osoby ze świata artystycznego. Do 2000 r. gościli w bibliotece m.in. Mieczysław Voit, Barbara Horawianka, Leon Niemczyk, Stanisław Mikulski, Wojciech Siemion, Marek Barbasiewicz, Stefania Grodzieńska.

foto3-cropcropp9 foto6 001-crop foto7-crop  

W ramach działalności kulturalno-oświatowej pracownicy prowadzą lekcje biblioteczne z przysposobienia czytelniczego i tematyczne dla zorganizowanych grup przedszkolaków i uczniów. Organizują prelekcje, ciekawe pogadanki oraz wycieczki do różnych instytucji na terenie naszego miasta. Od 2002 r. biblioteka aktywnie uczestniczy w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” poprzez systematyczne sesje czytelnicze w świetlicy szkolnej. Od października 2000 r. do czerwca 2007 r. przy bibliotece działała grupa teatralna „Kukiełki Dorotki”, która na cotygodniowych próbach prowadzonych wspólnie przez aktora Teatru „Arlekin” Waldemara Presię i bibliotekarki doskonaliła swój warsztat aktorski.

HPIM1821-crop foto21-crop

W ramach działalności na rzecz dzieci od 2000 do 2004 r. w bibliotece cyklicznie odbywały się spotkania ze zwierzętami, prowadzone przez pracowników Działu Dydaktycznego Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

foto25-crop foto20-crop

W swoich progach gościliśmy znanych i cenionych pisarzy, artystów i dziennikarzy m.in.: Grzegorza Kasdepke, Wandę Chotomską, Barbarę Kosmowską, Marka Krajewskiego, Andrzeja Grabowskiego, Izabelę Sowę, Magdalenę Zawadzką, Annę Dziewit i Marcina Mellera, Lecha Dyblika, Romana Czejarka. Od 2001 r. do 2006 r. w lokalu biblioteki przy kawie i herbacie swoje comiesięczne spotkania mieli miłośnicy poezji. Odrywając się od trosk codziennych czynnie uczestniczyli w podwieczorkach literackich. Od 2003 r. cyklicznie, dwa razy w miesiącu, swoje spotkania ma również Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego. Przy herbacie i domowym cieście omawiane są bieżące sprawy dotyczące życia osiedla, uczestnicy dzielą się wrażeniami związanymi z wydarzeniami kulturalnymi i przeczytanymi lekturami. Od kwietnia 2007 r. swoją działalność w lokalu biblioteki w ramach współpracy z Instytutem Książki i British Council rozpoczął Dyskusyjny Klub Książki. Celem tych comiesięcznych spotkań jest zachęcanie bibliotekarzy do aktywnego promowania mody na czytanie oraz aktywizacja czytelników w kierunku wspólnej dyskusji na temat wybranych książek.

HPIM1553  HPIM2346

Biblioteka współpracuje z różnymi instytucjami i osobami. Najważniejsi i najwierniejsi nasi partnerzy to: Szkoła Podstawowa nr 40 przy ul. Praussa 2, Przedszkole Miejskie nr 12 ul. Daniłowskiego 2, XVIII Liceum Ogólnokształcące ul. Perla 11, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 3 ul. Praussa 2, Rada Osiedla im. J. Montwiłła-Mireckiego, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego ul. Gdańska 100/102, Osiedlowa Izba Pamięci ul. Perla 2, Stowarzyszenie Mieszkańców Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego.

Księgozbiór biblioteki liczył na początku 1584 woluminy. Pochodził częściowo z darów, a częściowo z zasobów dawnej Wypożyczalni Książek i Czasopism Klubu PPS. Pierwszego zakupu książek dokonano w październiku 1946 r. Gromadzenie księgozbioru w okresie powojennym nastręczało wiele trudności. Od 1961 r. wprowadzono w bibliotece wolny dostęp do półek. Rozpoczęto również prace związane z reklasyfikacją księgozbioru. Klasyfikację literową zmieniono na dzięsiętną, z równoczesnym podziałem literatury pięknej wg języków. Dalsze zmiany w klasyfikacji zbiorów następowały w kolejnych latach. Na początku lat 90-tych najpoważniejszym problemem był brak pieniędzy na zakup nowości. Dopiero pod koniec lat 90-tych sytuacja finansowa uległa poprawie i pieniądze przeznaczone na zakup nowości znów regularnie spływały do biblioteki. Co miesiąc dokonywano zakupów nowości książkowych. Biblioteka posiadała sporą ofertę tytułów czasopism w swoich zasobach. W 2008 r. rozpoczęto gromadzenie i udostępnianie materiałów audiowizualnych a czytelnikom umożliwiono dostęp do pracowni komputerowej oraz Internetu. Na koniec 2011 r. biblioteka posiadała 663 zarejestrowanych czytelników, 16923 woluminy książek oraz 98 jednostek programów komputerowych. Bogata działalność kulturalnooświatowa oraz księgozbiór gromadzony pod kątem potrzeb środowiska lokalnego przyczynia się do popularności naszej placówki na osiedlu. Biblioteka to miejsce do którego mieszkańcy osiedla chętnie przychodzą nie tylko wypożyczyć książkę ale również spotkać się i podzielić swoimi problemami i przemyśleniami.

ED