Filia nr 4 dwukrotnie zmieniała swoją siedzibę, zanim trafiła do zajmowanego dziś pomieszczenia na parterze bloku przy ul. Legionów 71/73. 

            Uroczyste otwarcie placówki w miejscu założenia nastąpiło niemal dokładnie w  rok  po  zakończeniu  działań  wojennych,  21 stycznia 1946 r.  Mieściła  się  ona wtedy  przy  ul.  Inżynierskiej 4  i  nosiła  nazwę  3 Wypożyczalnia Książek dla Dzieci i  Młodzieży.

                                                       Inżynierska 4

  Odnowiony  budynek  przy  ul. Inżynierskiej 4. pierwsza siedziba biblioteki.  Mieszczą się  w  nim     dziś:    Szkoła  Podstawowa, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa Poniatowskiego oraz Szkoła Muzyczna  I Stopnia

            Organizatorką i zarazem pierwszą kierowniczką biblioteki była p. Zofia Strzelczyk. Dzięki  jej  zabiegom  w  chwili  otwarcia  księgozbiór  liczył  1629  wol.   a do czytelni zaprenumerowano pięć tytułów czasopism (o cztery więcej, niż mamy obecnie). Pierwsze książki pochodziły w przeważającej mierze z darów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego a także z darów czytelników i uczniów Szkoły Podstawowej nr 19, która mieściła się w tym samym budynku. W ciągu dwóch lat liczba czytelników biblioteki wzrosła do 1000. W październiku 1950 r. kierownictwo placówki na 15 lat objęła p. Helena Ferbejewska a po niej p. Liliana Teodorczyk. Obie panie konsekwentnie dążyły do zwiększenia roli biblioteki w środowisku oraz wychowania młodego pokolenia czytelników. Organizowały pogadanki, odczyty, wieczory baśni i spotkań z pisarzami oraz aktorami. W tych latach bibliotekę odwiedziły takie znane postaci, jak: Władysław Rymkiewicz, Zbigniew Nienacki, Tadeusz Chróścielewski, Igor Sikirycki, Jan Koprowski, Wiesław Jażdżyński, Stefan Majchrowski,  Helena Duninówna, Zofia Lorentz, Andrzej Ostoja,  Krystyna Siesicka i Stefania Grodzieńska.

             W 1963 r. na skutek decentralizacji łódzkich bibliotek, placówka przeszła pod zarząd Biblioteki Dzielnicowej Łódź – Polesie. Przełomowym rokiem okazał się jednak 1965, kiedy to zorganizowano wolny dostęp do półek z książkami oraz utworzono oddział dla dorosłych. Konsekwencją tych działań był dalszy wzrost liczby czytelników oraz wydłużenie nazwy biblioteki, która brzmiała teraz: 3 Rejonowa Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Młodzieży z Oddziałem dla Dorosłych Łódź – Polesie. Na rozwój biblioteki i formy jej pracy duży wpływ miał bliski kontakt ze Szkołami Podstawowymi nr 150, 41 a głównie ze Szkoły Podstawowej nr19.             

            W latach sześćdziesiątych XX wieku przy bibliotece działały 3 punkty biblioteczne:

  • w Bursie Szkolnictwa Zawodowego przy ul. Karolew 51
  • na Lublinku
  • w bursie dla dziewcząt przy ul. Zamenhofa 13

           Tragicznie  zapisał się dla biblioteki rok 1974. Decyzją władz miejskich w pierwszych dniach września została ona zamknięta w związku z budową oczyszczalni wody przy ulicy Inżynierskiej. Znalezienie nowego lokalu dla dość pokaźnego już (15 000 wol.) księgozbioru nastręczało poważne trudności. Kiedy wreszcie go przydzielono okazało się, że wymaga kapitalnego remontu. To sprawiło, że na dwa lata biblioteka zawiesiła swoją działalność.

            14 października 1976 r. nastąpiło drugie już uroczyste otwarcie placówki, mieszczącej się tym razem przy ul. Obrońców Stalingradu 74. Ceremonię uświetniła swoją obecnością aktorka Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie Anna Lutosławska.

    Obrońców Stalingradu 74 (dziś Legionów)

           Budynek przy ul. Obrońców Stalingradu 74 (dziś ul. Legionów). Biblioteka mieściła się na I piętrze.         Obecnie    kamienica zabezpiecza dużo ważniejsze potrzeby mieszkańców.

          W nowym miejscu kierowniczka p. Liliana Teodorczyk szybko nawiązała współpracę z pobliskimi szkołami: Szkołą Podstawową nr 26, 36 i 159. W kolejnych latach dołączyło do nich Przedszkole nr 98 i Szkoła Podstawowa  nr 23.   

     W latach 1977-1992 odbyło się szereg ciekawych imprez kulturalnooświatowych, do których zaliczyć można cykl poranków literackich czy spotkania z interesującymi ludźmi. W  tym  czasie bibliotekę  dwukrotnie  odwiedził  pisarz  i  dziennikarz         Marian Zdrojewski,  Jadwiga  Gorzechowska,  aktor Bogumił Antczak,  Janusz Domagalik, łódzka  poetka  Dorota Chróścielewska,  Krystyna Boglar,    Ewa Nowacka  i  Anna Lewkowska.

             Po 16 latach funkcjonowania w związku z reorganizacją sieci bibliotecznej na  Polesiu  i  zbyt  bliskie  sąsiedztwo  2 Rejonowej  Biblioteki  Publicznej  dla Dorosłych (praktycznie vis-a-vis) księgozbiór przeniesiono na drugą stronę ulicy, pod nowy adres – – Legionów 71/73.

   Legionów 71 (dawna Obrońców Stalingradu)

                      Obecna siedziba Filii nr 4 przy ul. Legionów 71/73 (dawna ul. Obrońców Stalingradu).

           W związku z przejęciem przez bibliotekę części księgozbioru po ustępującej placówce zmienił się jej profil i nazwa, która teraz brzmi: 3 Rejonowa Biblioteka dla Dzieci i Dorosłych. Trzecie z kolei otwarcie miało miejsce w maju 1993 r. i tym razem obyło się bez fanfar.

           11 czerwca 1996 r. w Zespole Bibliotek Rejonowych im. J. Augustyniaka przy ulicy Wróblewskiego 67 biblioteka obchodziła uroczyście swój „Złoty Jubileusz”.  Organizatorem  imprezy  był  Wydział  Kultury  i  Sztuki  UMŁ           oraz Dzielnicowa Biblioteka Publiczna Łódź –  Polesie. Niecałe dwa lata później na emeryturę odeszła wieloletnia kierowniczka biblioteki p. Liliana Teodorczyk. Zastąpiła ją p. Janina Wujkowska, dotychczasowy pracownik 12 Rejonowej Biblioteki dla Dorosłych. Jednocześnie biblioteka zmieniła numer z 3 na 4 Rejonowa Biblioteka Publiczna dla Dzieci i Dorosłych. Jesienią 1998 r. do biblioteki przywieziono sprzęt komputerowy i rozpoczął się proces automatyzacji. W ciągu dwóch lat założono komputerową bazę katalogową i bazę czytelników.

          14 grudnia 2001r. biblioteka obchodziła 55 lat swojego istnienia z kolejny już raz zmienioną nazwą jako Filia nr 4 Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Polesie. Najważniejszym wydarzeniem w roku Jubileuszu był remont kapitalny, po którym w październiku rozpoczęto komputerowe udostępnianie książek. W grudniu 2004 r. biblioteka została podłączona do Internetu. W listopadzie 2007 r. kierownictwo w niej objęła pisząca tę historię Ewa Lenarcińska, długoletni pracownik Filii nr 7 na łódzkiej Retkini.

           Dziś biblioteka kontynuuje zapoczątkowaną w ubiegłym stuleciu działalność edukacyjną, informacyjną i kulturalnooświatową. Współpracuje z okolicznymi szkołami: Szkołą  Podstawową  nr 26 z ul. Pogonowskiego 27  ; Gimnazjum nr 26 z al. 1 Maja 89 ; Gimnazjum nr 27 z ul. Pogonowskiego 34 oraz z Przedszkolem nr 98 z ul. Legionów 126.

           W ostatnich kilkunastu latach bibliotekę odwiedzili m.in. Jolanta Kowalczykówna, Celina Jaworska-Maćkowiak, Dorota Gellner, Grzegorz Kasdepke, wielokrotnie  Bogumił  Zawadzki  (przewodnik  łódzki)  i  Waldemar  Presia               (z przedstawieniami kukiełkowymi). Odbyły się prelekcje  zaproszonych gości na temat różnego rodzaju uzależnień, muzyki awangardowej i oferty czytelniczej Wydawnictwa „Akapit Press”.  Dwukrotnie  gościliśmy  zwierzęta  z  Łódzkiego  ZOO.  Oprócz tego prowadzone są lekcje biblioteczne z przysposobienia czytelniczego, pogadanki na temat historii Łodzi, tradycji świątecznych itp. a dla przedszkolaków głośne czytanie i zajęcia z książką zabawką. By szerzej rozpropagować posiadane zbiory corocznie organizowanych jest ok. 40 wystaw książkowych, prezentujących różnorodne pozycje z księgozbioru zasadniczego i podręcznego.

             W  ciągu 67 lat swojego istnienia biblioteka niejednokrotnie zmagała się       z przeciwnościami losu, za każdym razem wychodząc z opresji obronną ręką. Teraz mamy wreszcie przyzwoity lokal, z którego nikt nas nie wyrzuca, komputery, Internet, oddanych czytelników. Brakuje tylko … funduszy na nowe książki. 

Łódź, styczeń 2013 r.

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kategorie